Panel dyskusyjny D2


30.11 | GODZ.: 15:30 - 17:00PANELIŚCI:
- Wojciech Jachimowicz (Moderator)
- Krzysztof Kwatera
- Ewa Gałka | Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
- Karol Gutsze

Organizacje pozarządowe, z uwagi na swoje specyficzne właściwości, które odróżniają je od innych instytucji społecznych pełnią ważne funkcje społeczne mające na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb i rozwój demokracji – w szczególności na poziomie lokalnym z racji swojego oddolnego charakteru.

Do istotnych funkcji organizacji pozarządowych przyczyniających się do rozwoju lokalności można zaliczyć nastepujące:
1. Organizacje pozarządowe oddziałują na władze i administracje samorządową między innymi poprzez:
• definiowanie potrzeb i rzecznictwo interesów różnych grup społecznych;
• kontrolowanie władz lokalnych i administracji;
• partycypację w procesach decyzyjnych.
2. Organizacje pozarządowe samodzielnie świadczą usługi społeczne, które to stanowią odpowiedź na lokalnie identyfikowane potrzeby i zagrożenia. Realizują także własne projekty i programy w celu zaspokojenia różnych potrzeby mieszkańców.
3. Organizacje pozarządowe lokalnie pełnią rolę innowatorów społecznych i ośrodków rozwoju.
4. Działalność organizacji prowadzi do wytwarzania i umacniania więzi i norm społecznych – kapitału społecznego. Sprzyja to integracji społecznej lokalności oraz kształtuje kulturę obywatelską.
5. Środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe ze źródeł zewnętrznych umożliwiają dofinansowanie sfery społecznej w społeczności lokalnej.
6. Organizacje pozarządowe tworzą miejsca pracy, stanowią alternatywę dla pracy w biznesie, pełnią funkcję społeczno-zawodowej integracji i reintegracji, a także aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Mając na uwadze powyższe, potencjał organizacji pozarządowych do stymulowania rozwoju lokalnego jest istotny. Jednakże w praktyce rola sektora pozarządowego w rozwoju lokalnym jest ograniczona – co wynika z wewnętrznych uwarunkowań. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w stymulowaniu rozwoju lokalnego wymaga zarówno zasobów społecznych, kulturowych, jak i finansowych. Szczególnie istotne jest nastawienie i charakter współpracy między lokalną administracją a organizacjami.