Panel dyskusyjny C2


30.11 | GODZ.: 12:30 - 14:00PANELIŚCI:
- Agnieszka Rymsza (Moderator) | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Pani Carole Couvert | Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej
- prof. Wojciech Misztal | Uniwersytet Warszawski
- prof. Marek Rymsza | Kancelaria Prezydenta RP
- Andrzej Rybus-Tołłoczko

Dyskusja panelowa zostanie poprzedzona wystąpieniem Pani Carole Couvert, Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej, na temat instytucjonalnego dialogu obywatelskiego i społecznego we Francji.

W polskim systemie instytucjonalnym przez ostatnie niemal 30 lat wypracowano następujące formy dialogu obywatelskiego: konsultacje publiczne, wysłuchanie publiczne, możliwość uczestniczenia obywateli, w tym reprezentantów organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji i zespołów parlamentarnych, komisji i zespołów organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego. Formą dialogu obywatelskiego są komitety sterująco-monitorujące programów rządowych, w tym także programów realizowanych w ramach funduszy europejskich, a także programów przyjmowanych i realizowanych przez samorządy. Dialog odbywa się także w zinstytucjonalizowanych formach partycypacji obywatelskiej, tj.: gminnych radach seniorów i młodzieżowych radach gmin. Funkcjonujące w wielu instytucjach publicznych programy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi wypracowały własne instrumenty dialogu obywatelskiego. Podobnie wprowadzenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) usankcjonowało właściwą sobie formę dialogu obywatelskiego. Poza instytucjami dialogu obywatelskiego przewidzianymi prawem dialog toczy się formach wypracowanych obyczajem i dobrymi praktykami zespołów eksperckich, konferencji, seminariów, debat czy też indywidualnych spotkań obywateli z przedstawicielami administracji publicznej, podczas których zgłaszane i omawiane są różne zagadnienia społeczne.

Uchwalona w 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stworzyła system rad działalności pożytku publicznego działających na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Rozpoczynająca VI kadencję Rada Działalności Pożytku Publicznego jest obecnie organem opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Do najważniejszych zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy i wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. Nieco na marginesie zadań Rady znajduje się wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów, a także udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

Zadaniem, jaki postawił sobie obecny rząd w ramach Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jest podniesienie rangi dialogu poprzez utworzenie nowej instytucji o znacząco większych kompetencjach i większej reprezentatywności – Rady Dialogu Obywatelskiego. Stworzenie szerszego katalogu kompetencji nowej RDO w oparciu o zdefiniowane cele dialogu obywatelskiego oraz w konsekwencji formuły reprezentacji środowisk obywatelskich w Radzie powinno stać się zadaniem, do którego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji obywatelskich.