Panel dyskusyjny A3


29.11 | GODZ.: 12:30 - 14:00PANELIŚCI:
- Piotr Trudnowski (Moderator) | Klub Jagielloński
- Robert Kawałko | Fundacja Polski Instytut Filantropii
- Przemysław Jaśkiewicz | Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
- Filip Gołębiewski | Instytut Dyskursu i Dialogu

W świetle Preambuły Konstytucji RP relacje państwo – obywatel i organizacje obywatelskie powinny układać się w myśl zasady pomocniczości, która oznacza, że zadania, jakie mogą być realizowane przez obywatela lub organizację obywatelską, nie powinny być wykonywane przez państwo. Misją i zadaniem państwa jest tak wspierać budowę i rozwój sektora obywatelskiego, by organizacje obywatelskie mogły skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego. Wzmacnianie więc potencjału instytucjonalnego organizacji to działania zmierzające do podniesienia skuteczności, efektywności i konkurencyjności działania w zakresie realizacji ich działań misyjnych oraz poszerzanie grupy organizacji mających odpowiedni potencjał do podejmowania aktywności na rzecz wspólnoty.

Wśród licznych barier i problemów na polu funkcjonowania instytucjonalnego, jakie są zgłaszane przez organizacje najczęściej wykazuje się trudności w pozyskiwaniu środków finansowych. Brak środków i brak stabilności finansowej przekłada się bezpośrednio na brak potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego, kadrowego i narzędziowego, a więc utratę zdolności do realizacji zadań publicznych i niemożność rozwoju organizacji. Brak ciągłości, stabilności i przewidywalności finansowania, pomimo zauważalnego w ostatnich latach wzrostu przychodów, stanowi nadal obiektywnie istotny problem. Charakterystycznym zjawiskiem obrazującym trudności ze zdobywaniem środków w sektorze polskich organizacji pozarządowych jest rozwarstwienie ekonomiczne wśród tworzących go podmiotów. Ma ono przede wszystkim wymiar terytorialny – organizacje działające w mniejszych ośrodkach dysponują nieproporcjonalnie mniejszymi zasobami, co wpływa także na skuteczność w pozyskiwaniu finansowania oraz realizacji ich celów statutowych.

Działania realizowane przez organizacje obywatelskie to w dużej mierze zadania publiczne zlecane przez organy administracji publicznej. Zadania te mają charakter pojedynczych projektów i w dłuższej perspektywie nie dają pewności w odniesieniu do finansowania działań statutowych i trwałości instytucjonalnej samej organizacji.

Dlatego budowa modeli trwałego i stabilnego finansowania działalności poszczególnych organizacji w dłuższej perspektywie jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań w kontekście wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Aby organizacje obywatelskie stawały się w przyszłości bardziej skutecznym i stabilnym partnerem instytucji publicznych w realizacji zadań publicznych, niezbędne jest stworzenie perspektywy finansowania rozwoju instytucjonalnego i wsparcia organizacji w budowaniu ich stabilności finansowej. By osiągnąć ten cel, NIW – CRSO zakłada się z jednej strony uruchomienie systemu grantów instytucjonalnych, które mają umożliwiać wzmacnianie zasobów organizacji poza bieżącą działalnością projektową, z drugiej strony rozwój struktur organizacji dysponujących kapitałami żelaznymi, które odpowiednio inwestowane będą pozwalały na osiągnięcie przez te podmioty trwałej zdolności do realizacji swoich celów statutowych bez względu na skuteczność aplikowania w różnych konkursach dotacyjnych.